Montage av räcke till utomhustrappa

Förskjut stegbrädan på trappa

Börja räckesmontaget med att skruva lös den näst innersta stegbrädan på det nedersta steget. Stegbrädor levereras i både dimensionerna 28x93 och 28x70. I båda fallen ska den näst innersta stegbrädan förskjutas. Skruva fast den jäms med vangstycket.

Skruva fast innersta stolpbrädan på trappan

Skruva fast den innersta stolpbrädan mot vangsidan samt mot den förskjutna trallbrädan. Se bild nedan. Om det pga att vinkeln är för brant inte går att skruva brädan i vangstycket. Skruva i stället brädan på det andra steget.

Skruva fast resterande stolpbrädor i trappa

Fortsätt sedan med att skruva fast resterande stolpbrädor. Skruva fast dem med 4 stegs mellanrum. Det är viktigt att även dessa fästs mot den näst innersta stegbrädan. Beroende på trapplängd kan det i början av trappen ofta bli färre steg mellan stolpbrädorna. Det är då möjligt att flytta en stolpbräda en eller flera steg nedåt för att jämka avstånden mellan stolparna. Stolparna får dock inte ha ett avstånd större än 4 steg mellan sig.

 

Mät sedan ut ett avstånd på 900 mm från stegbrädans överkant till stolpbrädans överkant och markera med ett kryss i centrum på brädan.

Montera underliggare till trappa

Skruva fast den första underliggaren  med 3  skruvar enligt bild. Den ska placeras med överkanten mot tidigare gjorda markeringar och sticka ut ca 20mm från den övre stolpbrädan. Såga av underliggaren i linje med stolpbrädan.

Förskjut underliggaren nedåt

Skruva lös den nyss sågade underliggaren. Låt skruvarna sitta kvar i underliggaren. Förskjut underliggaren nedåt enligt bild och skruva fast på nytt. Två skruvar per stolpbräda.

Placera trappans underliggare

Placera nästa underliggare ovanpå den tidigare fastsatta enligt nedan. Skruva fast den med en skruv mot den övre stolpbrädan.

Rita och såga trappans underliggare

Dra två streck i linje med stolpbrädan enligt nedanstående bild. Ta loss underliggaren och såga i linje med de nyss ritade strecken.

Skruva fast trapp underliggare

Skruva fast underliggare enligt nedan. Två skruvar per stolpbräda.

Montera startvilplanets underliggare

Skruva fast startvilplanets underliggare enligt nedan. Placera underliggarens överkant i linje med de tidigare gjorda markeringarna. Detta gör att den nedre underliggaren pga vinkeln blir bredare än vilplansunderliggaren. Detta blir dock ej synligt.

Såga av det som sticker upp av stolpbrädorna ovanför underliggaren.

Montera trappans nedre underliggare

Montera den nedre underliggaren enligt samma instruktion som den övre. När detta är klar bör räcket se ut som nedan. Höjden på den nedre underliggaren kan väljas efter tycke och smak, exemprlvis som på bilden.

Montera de nedre stolpstöden i trappa

Kapa till stolpstöden i längd som från den övre delen av stegbrädan till den nedre delen av stolpen. Skruva fast dessa med 2 skruvar. Montera lika på samtliga stolpar.

Montera de yttre stolpbrädorna i trappa

Montera nu de yttre stolpbrädorna med fyra skruvar i vangsycket. Två skruvar i vardera underliggare  och två skruv (6x120mm)

genom i mitten av vangen genom stolpe, vang och steghållare. Såga av de delar av stolpbrädan som sticker upp ovan underliggaren.

Montera trappans överliggare

Börja ovanifrån och montera överliggaren. Kapa in vinkel och skruva fast vilplanshandledaren. Lägg den andra överliggaren mot den fastskruvade. Dra ett steck paralellt med vinkeln på den första överliggaren. Använd bredden på en tumstock som hjälp. Kapa sedan den överliggaren rakt ovan stolpe. Skruva fast som bild. Kapa in den avslutande överliggaren på lämpligt mått. Skruva fast.

Kapa bort trappans utskutande stegtrallar

Såga bort de utstickande stegbrädorna

Klart. Er utomhustrappa med räcke är nu klar

Trappan är nu klar! Det är viktigt med underhåll för att trappan ska vara vacker under årtionden framåt. Klicka gärna Er vidare till våra skötselråd samt råd för ytskiktsbehandling nedan.

 

Vi vill gärna veta hur det gått för Er med montaget av trappen!

 

Klicka nedan för att skicka oss mail om både problem och tips på vad som kan bli bättre. Men även gärna bilder på Er nya trappa och vad som varit bra.