Montage av vangstycken rak trappa

Lägg ut vang

Vi rekommenderar att Ni alltid börjar uppifrån i slutningen.

Placera ut en vang på en sida i slutningen

Sätt första steghållare i vågrätt läge.

​Fäll sedan ut den översta trapphållaren. Använd vattenpass och sätt den i vågrätt läge. Säkra steghållaren med två skruvar. Sätt även fast startvilplansvang (28x100x600 mm) med två skruvar. Även denna i vågrätt läge.

Fäll ut resterande steghållare

Fäll ut resterande steghållare och sätt dem i vågrätt läge med hjälp av distansmåttet. Säkra dem med två skruvar per steghållare

Kapa vangens nedersta steg

Flytta vangstycket till plan mark. Mät steghöjden mellan två närliggande steg. För att avståndet mellan markplan och första steget ska bli samma som mellan övriga steg så markeras en linje med detta mått minus 28 mm parallellt med sista stegets överdel (se figur nedan). Kapa vang med steghållare efter detta streck.

Såga här

Kopiera vang

Placera det tillkapade och inställda vangstycket ovanpå vangstycke nr 2. Kopiera vinkeln på samtliga steghållarna samt märk ut sågvinkel längst ned på vangstycke nr 2. Fäst även startvilplansvang på vangstycke 2.

Såga bort de övre delarna

Såga den nedre vinkeln på vang nr 2 samt såga bort material som sticker upp ovanför startvilplansvangen på båda vangstyckerna. Vangarna bör då se ut som nedan.

Infästning i mark

Det finns många typer av infästningar mot mark. Det är främst marktypen som avgör vilken man bör välja. Nedan visas ett exempel på infästning med markskruv, vilket fungerar på många marktyper. Det enklaste kan dock i många fall vara att låta trappan vila på stenplatta med hjälp av våra trästolpar. 

Infästning av trappa i mark forts.

Stolparna bör inte placeras med ett avstånd som är längre än 3 meter från varandra. Man kan skala av ett jordlager för att få översta steget i plan med omgivande mark. Tillse alltid att trappan inte någonstans är i direkt kontakt med jorden.

Montera vangstycke två i trappan

Montera vangstycke nr 2 på samma sätt som det första med hjälp av vattenpass (se figur nedan). Kontrollera att samtliga steg ligger i vågrätt läge. Gör justeringar vid behov och skruva sedan fast steghållarna helt med tre skruv per steghållare. Vangarna är nu monterade och klara för montering av stegbrädor!