Skarvning av vangstycke utomhustrappa

Detta behöver Ni.

Sätt första steget i vågrätt läge

Börja uppifrån. Placera vangstycket i slänten och sätt den första steghållaren i våg med hjälp av vattenpass.Skruva fast med en skruv 4,2x55mm. Fäst därefter även startvilplanet i vågrätt läge. Fäst denna med 4 st skruv 4,2x55mm.

Placera ut distanser under trappa

Placera ut distanser mellan vangstycket och mark. Det går bra att använda brädor eller stenar. Det viktiga är att vangstycket hamnar på det mått ovan mark Ni önskar. Avståndet mellan mark och vangstycket bör dock inte vara mindre än 2 cm.

Fäll upp de två understa steghållarna i trappen

Fäll upp de två understa steghållarna. Börja med den övre.

Placera ut det andra vangstycket och mät

Placera ut det andra vangstycket på önskad höjd med hjälp av distanser. Märk ut ett streck 150 mm från skruven där steghållaren roterar enligt bild. 

Gräv en grop för avslut på Er utomhustrappa

 Gräv en ca 10 cm djup grop där den andra vangen slutar. Gropen bör vara 0,5 m x 1 m. Om trappan ska forsätta, hoppa över detta steg.

Skruva ihop trappans vangstycken tillfälligt

Placera vangstyckena omlott så att tidigare markeringar (150 mm) möts. Skruva ihop vangstyckena tillfälligt med en skruv 4,2x55 mm. Skruven ska fästas 15 mm från vangstyckets övre del.

Justera steghållarna i trappa

Det är bra att vara två personer vid detta moment. Börja med att fälla ut de två nedersta steghållarna. Dessa skall hela tiden vara i vågrätt läge. Höj eller sänk vangen tills avståndet mellan den övre steghållaren och den nedre är samma som mellan den nedre steghållaren och marken. I detta fall 117,4 mm. Hoppa över detta steg om trappan ska fortsätta.

Rita 2 cm ovan markhöjd på vangstycke

När steghållarna är i vågrätt läge och avstånden stämmer rita då streck 2 cm ovan mark. Ett liggande vattenpass brukar kunna fungera bra som distans och kan med fördel användas. Såga efter strecket enligt nedan. Placera sedan en planka med en tjocklek av 2 cm över gropen och placera vangen på denna. Alternativt återfyll hålet med grus. Hoppa över detta steg om trappan ska fortsätta.

Rita på undersidan vang 

Rita ett streck på undersidan där vangarna korsas/möts.

Markera sågvinkeln på vangstycke

Rita ett streck mellan de tidigare gjorda markeringarna. (Sågvinkel)

Såga nedre vangstycke enligt gjord markering

Placera tillbaka trappans vangstycke

Placera tillbaka vangstycket och rita ett streck på det övre vangstycket. Såga sedan det övre vangstycket enligt markering.

Sätt ihop trapp vangar

Fäll ned och placera trappans steghållaren i vågrätt läge.

Fäll ned den sista steghållaren på det övre vangstycket och placera det i vågrätt läge. När steghållaren är i rätt vinkel skruva fast den med 8 skruvar enligt nedan. Var noga med att samtliga skruvar skruvas i både sidan och genom steghållaren.

Såga bort material som sticker upp ovan startvilplan

Såga bort det material som sticker upp ovanför startvilplanet. Fäll ut resterande steghållare och placera dem i vågrätt läge med hjälp av vattenpass. Skruva fast med en skruv per steghållare 4,2x55 mm

Kopiera trappans vangar

Ta den färdiga vangsidan till plant underlag och kopiera den så att Ni får två vangar enligt nedan.

Placera tillbaka den första vangen.

Placera ut en av vangsidorna i slänten. Placera ut jordankare eller annan markinfästning enligt nedan. Avståndet mellan infästningarna bör inte vara större än 3m. Placera sedan ut markinfästningar till den andra vangen. Dessa bör vara på ett avstånd av C/C 60 cm.

Kolla så att markinfästningarna är i lod och rätt utplacerade

Placera trappans vangstycken i markinfästningen

Placera vangsidorna i markinfästningen och skruva fast dem med för infästningen avsedd skruv. Kontrollera med vattenpass att samtliga steghållare är i lod. Justera vid behov. Skruva sedan fast varje steghållare med ytterligare en skruv 4,2x55 mm. Vangstyckena bör se ut som på bilden nedan. Ni är nu färdiga för montering av stegbrädorna!